نووترين نووچه
دەستپگ / شه‌هید

شه‌هید

(شه‌هید جهێ فه‌خرو شانازیا مه‌نه‌)

مه‌سعود بارزانی‌

 

لیستا ناڤێن شه‌هیدێن رێکا ئازادیا کوردستانێ یێن پارتی دیموکراتی کوردستان ل سنورێ لقێ ئێک

 

اسماعیل یونس على احمد
امین عبدالكریم سیتو على
ایشو شمعون یاویلا گورگیس
بهجت عبدالله تاهر
جاسم احمد عوسمان سلیمان
حازم مجید على مجید
حسن غازى سلیمان على
شكرى سلیمان درباس احمد
عبدالله خورشید شاهین میرزا
ئازاد احمد رشید احمد
ئازاد سلیم ته‌ها خالد
ئازاد محمد موسى بكر
ئاڤده‌ل حاجى احمد حاجى
ئاڤده‌ل كریم احمد
ئاڤده‌ل میرو عنتر هسن
ابابكر عبدالعزیز عمر على
ابابكر عبدالله‌ محمد
ابراهيم احمد مستةفا ابراهيم
ابراهيم حجي رشيد حاجي
ابراهيم قادر شكرى حسن
ابراهيم موسى ابراهيم سليمان
ابراهيم يوسف عمر
ابراهیم ابراهیم احمد صالح
ابراهیم احمد حسن احمد
ابراهیم اسماعیل ابراهیم
ابراهیم تمر اقمور عمر
ابراهیم حجى رشید حاجى
ابراهیم حسن ابراهیم
ابراهیم خلیل ابراهیم عبدالرحمن
ابراهیم خوشفى حجى حسین
ابراهیم رشید میر شام
ابراهیم سعدالله‌ شكرى ابراهیم
ابراهیم سلیمان خمو حسین
ابراهیم شمس الدین حسین صادق
ابراهیم صالح داود شهوان
ابراهیم عبدالله ابراهیم كمال
ابراهیم عبو سلیمان
ابراهیم عزو عوسمان عبدالله
ابراهیم على سلیمان عمر
ابراهیم على محمد امین
ابراهیم عمر ابراهیم
ابراهیم محمد احمد سلیم
ابراهیم محمد على حاجى
ابراهیم محمد ملو عبدالله
ابراهیم موسى ابراهیم عوسمان
ابراهیم یوسف عمر
ابرهیم محمد ملو عبدالله
ابو بكر عبدالحمید یوسف عبدالحمید
احمد جمیل احمد ناصر
احمد احمد رشید فتاح
احمد اسلام زینل كرم
احمد ایوب عبدالله خلیل
احمد ایوب مسته‌فا
احمد تاهر ابراهیم سلیم
احمد تاهر خمو میرزا
احمد تاهر عبدالله خلیل
احمد تمر بیرم میرزا
احمد ته‌ها محمد خالد
احمد ته‌یب تاهر
احمد ته‌یب قادر نعمت
احمد تیلى كرم رسول
احمد جادر محمد
احمد جاسم رشید نبى
احمد حاجى شیخو جندى
احمد حسن احمد حسن
احمد حسن عبدالرحمن سعدالله /ناسیار ب (احمد بامه‌رنى) .
احمد حسن عیسى حسن
احمد حسین ته‌ها حسین
احمد حكیم زبیر عزیز
احمد خلف هسام محمد
احمد خلیل احمد عبدالقادر
احمد رجب اسماعیل
احمد سلیمان عبدالعزیز
احمد سلیمان محمد
احمد شریف میرزا بكر
احمد عبدالرحمن عبدالله حمید
احمد عبدالله ابو زید
احمد عبدالله مسته‌فا عبدالرحیم
احمد عبدى صالح یونس
احمد عبید احمد
احمد عزت تاهر كریت
احمد على احمد سالم
احمد على سلیم احمد
احمد على عمر
احمد على محمد احمد
احمد على مستةفا على
احمد عمر خشمان عمر
احمد عمر زیاب مسته‌فا
احمد عمر على
احمد فتاح عبدالله‌
احمد قاسم مسته‌فا
احمد محمد احمد ججو
احمد محمد احمد قادر
احمد محمد حسین صالح
احمد محمد حیدر جرجیس
احمد محمد سعيد احمد زين الدين
احمد محمد سلیمان عبدالله‌
احمد محمد شریف میرزا
احمد محمد صالح بحرى
احمد محمد على ابراهیم
احمد محمد على عبدالله
احمد محمد عیسى
احمد محمد كرێت حاجى
احمد محمد محمد
احمد محمد محمود محمد
احمد محمد ملك مرعان
احمد محمد یاسین عبدالرحمن
احمد محمود نعمان
احمد مسته‌فا صالح مسته‌فا (احمو ته‌لوه‌ى)
احمد موسى احمد روستم
احمد موسى بكر عمر
احمد موسى محمد
احمد میرزا یحیى یاسین
احمد میرو صالح سعدى
احمد وهبى شیخو یوسف
احمد پیرو محمد مسیحا
احمد یاسین على
ادریس ابراهیم حسین على
ادریس اسماعیل محمد تاهر
ادریس سلیمان عبدالله‌ سوار
ادریس شفیق پیرموس حسن
ادریس عبدالله محمد ته‌ها
ادریس عصمت دیوالى عبدى
ادریس قادر عبدالله محمد
ادم علو علو محمد
اركان هرمز یوسف هرمز
ازاد عبدالله میره‌ سور حمه‌ خان
ازدین عوسمان عمر حاجى
اسخریا یوسف توما گه‌وریا
اسعد احمد صادق سلیمان
اسعد حاجى محمد حاجى
اسعد حسین اسعد شكر
اسعد سلیم حمزه‌ بیرم
اسعد عبدالرحمن اسعد میكائیل
اسلام ابراهیم شریف بكر
اسلام تاهر اسماعیل
اسلام رشید خزر تاج الدین
اسلام رشید رشید كامل
اسلام ره‌مه‌زان سلیمان كلش
اسلام ره‌مه‌زان مسته‌فا سیف الدین
اسلام سلیمان محمد على
اسلام صالح تاهر محو
اسماعیل احمد ته‌یب
اسماعیل احمد صالح عبدالرحمن
اسماعیل احمد پیرو احمد
اسماعیل الیاس اسماعیل دربو
اسماعیل تاهر خالد عوسمان
اسماعیل تاهر سلیمان اسماعیل
اسماعیل جانگیر احمد اسماعیل
اسماعیل حاجى سمو محو
اسماعیل حسن محمود سلیمان
اسماعیل حسین صالح درباس
اسماعیل داود یوخنا مربێنا
اسماعیل ده‌شتان احمد
اسماعیل عارف غفور
اسماعیل عبدالقادر موسى عبدالقادر
اسماعیل عبدى یوسف عوسمان
اسماعیل عمر على یوسف
اسماعیل عوسمان محمود حسن
اسماعیل قهرمان محى نبى
اسماعیل محمد اسماعیل محمد
اسماعیل محمد جبو عبدالرحمن
اسماعیل محمد سعید رشید
اسماعیل محمد صالح جانگیر
اسماعیل محمد صالح عوسمان
اسماعیل محمد عبدالرحمن محمد
اسماعیل محمد عوسمان
اسماعیل محمد یونس على
اسماعیل میرخان احمد میرخان
اسماعیل یوسف توما گه‌وریا
اشقى حاجى عمر
اشقى محمد احمد عبدالرحمن
افرام گورگیس متو یوسف
اقبال اسماعیل سیتو
اقبال رشید رشید كامل
اكرم جبار عبدالله عبدالرحمن
اكرم شهباز مسته‌فا
اكرم مجید عبدالحمید حسین
اكرم محمد جبو عبدالرحمن
اكرم نورى سلیمان یوسف
الیاس حسو عجو خودیدا
الیاس گلو درویش گلو
امیر سعید تاهر على
امیر موسى سلیمان محى
امین احمد رشید شتو
امین باپیر لوه‌ند عزیز
امین جاوشین میرو میرو
امین خالد محمد یوسف / یێ ناڤدار ب (امین نسرى)
امین سفر سلیم عبدى
امین سیتو صالح سیدو
امین صالح رشید مسته‌فا
امین عبدالله‌ خالد
امین عبدالله‌ زبیر احمد
امین عبدالله‌ سیدو
امین فتاح عبدى یوسف
امین محمد تاهر امین
امین محمد مسته‌فا على
امین موسى عزیز خمو
اندراوس تیادورس ایود
انور تمر چولى یوسف
انور خورشید حمید ككو
انور سعدون محمد نعمت
انور محمد تاهر عبدالرحمن
اوتان مین یاسین
اودى خالد موسى
ایاد حیدر حسین حیدر
ایشو زیا یاقو زیا
ایشو شمعون یاویلا گورگیس
ایمن عبدالكریم سیسو على
ایوب احمد شعبان محمد
ایوب اسماعیل ئاڤده‌ل شێخو
ایوب جعفر صادق نبى
ایوب حسین تاهر
ایوب صالح لاوو بابكر
ایوب عبدالعزیز امین ته‌یب
ایوب على سعید عبدالقادر
ایوب محمد سعید احمد
ایوب محمد سعید مسته‌فا
ایوب محمد شریف احمد
بارانى حجى نادر سفر
بارزان ابراهیم خلیل ابراهیم
بترس ادم دانیال
بحرى ساروخان محمود
بحرى سلیمان حسن
بحرى محمد موسى محمد
بدل حسن عيسى يونس
بدل رشید ته‌یب
بدل سلیمان عمر
بدیع سعید سعدى
بدیع سعید عمر
بدیع محمد صالح موسى ابراهیم
برخو اوراها برخو
برقى حسن احمد یونس
برهان احمد محمود عوسمان
بشار صالح قردو حسو
بشار عبدالله حسن
بشار یوسف صالح یوسف
بشیر اسماعیل هادى هادى
بشیر سعدون جمعه‌
بشیر سعدى سلیم احمد
بشیر نزیر نعمت ابراهیم
بلند ابو بكر على حسن
بهجت حجى محمد سعید
بهجت رشید مسته‌فا حسن
بهجت عارف ته‌ها
بهجت عبدالقادر مرعان حسن
بهجت عبدالله تاهر
بهجت عوسمان على
بژار نعمت عبدالله على
بیار صدیق حسین
بیار عبدالله قاسم ابراهیم
تارق جمیل جاسم
تارق رشید عبدالله
تارق ملا امین احمد
تالب وه‌هب محمد یونس
تاهر ابراهیم عمر
تاهر احمد ابراهیم سعید
تاهر احمد شمو چولى
تاهر احمد عبدالرحیم (تاهر زێۆه‌ى)
تاهر اسلام عسلان
تاهر تاهر عبدالرحمن
تاهر جولى توفیق
تاهر حجى فارس حجى
تاهر حسن محمد تاهر
تاهر حیدر یعقوب
تاهر سیتو احمد
تاهر عبدالرحمن ته‌یب
تاهر محمد سعدون محمد
تاهر محمد ملو عبدالله‌
تاهر محمد یوسف
تاهر مسته‌فا صادق سلیمان
تاهر مسته‌فا عزو ویسى
تتر حبیب اسماعیل عبو
تتر عیسى بیبو محمد
تتر محمد على اسماعیل ئاڤده‌ل
تحسین تاهر موسى على
تحسین توفیق صدیق
تحسین رجال رشید
تحسین عبدالحمید عبدالكریم
تحسین عبدالعزیز درویش حسین
تحسین محمد ته‌ها
تحسین محمد عبو محو
تحسین نائف على عبدى
تلیه‌ شینو عودیشو بكو
تمر حبیب اسماعیل
تمر عبدالرحمن تمر عبدالرحمن
تمرخان قاهر سعدالله محمد
ته‌ها احمد ته‌ها ته‌ها
ته‌ها حسین ته‌ها
ته‌ها قاسم ابراهیم
ته‌ها نعمت ته‌ها احمد
ته‌ها یاسین ته‌ها عبدالعزیز
ته‌یار اسماعیل سعدى
ته‌یار عوسمان شێر عمر
توفیق محمد امین سلیمان
توفیق محمد على سلیم محمد
توفیق محمد على محمد
توفیق یحیى محمد شكرى
توما لا زار برخو
تیلى خسرو شوكت حسن
تیلى گه‌ردى على كیندل
تیمور عبدال عبدالقادر
تێلى عبدالوهاب عبدالرحیم
تێلى گه‌ردى على گینده‌ل
جاسم احمد صالح محمد
جاسم تمر بابكر برخو
جاسم حجى خیرو
جاسم سلمان محمد حمید
جاسم على نعمت سلیم
جانگیر تیلى كرم عبدالله
جبار حجى ویسى حجى
جبار حمدى مسته‌فا عوسمان
جبار شعبان حبیب له‌وه‌ند
جبار عبدالله‌ عبدالرحمن
جبار عمر زیاب على
جبار عمر زیاب مسته‌فا
جبار عمر مراد على
جبار محمد حسین محمد
جبار مسته‌فا حسین سلیمان
جرجیس عمر یوسف
جرجیس كنعان جرجیس موسى
جعفر تاهر صالح عبد الجبار
جعفر تاهر على على
جعفر عبدالرزاق ابابكر سعید
جعفر عبدالله فریق
جعفر عبدالله‌ احمد محمدعلى
جعفر عیسى على شهباز
جلال صابر على قادر
جلال عبدالله حسن
جلال عبدالله غازى
جلال عوسمان عمر حاجى
جلال محمد ویسى موسى
جلال محمد یاسین ابراهیم
جلال مسته‌فا سعید قاسم
جمال توفیق خالد
جمال حجى نبى
جمال حسن محمد احمد
جمال حسن محمد شهباز
جمال قاسم صالح عمر
جمال كرم اسلام اسلام
جمال محمد احمد
جمال محمد تاهر حاجى
جمال محمد شینو محمد امین
جمبلى على عمر موسى
جمعه‌ الدین یوسف تحلو
جمعه‌ جرجیس محمد عسمان
جمعه‌ على ابراهیم على
جمعه‌ محمد خالد حاجى
جمعه‌ مسیحا على عیسى
جمیل احمد حسین على
جمیل اسماعیل ابراهیم داود
جمیل توفیق حسین
جمیل جاسم حسن
جمیل جبار خالد
جمیل حبیب احمد شاكر
جمیل حسن ابراهیم
جمیل حسین توفیق
جمیل حمید كوردو بدو
جمیل داود نبى شهوان
جمیل صادق على عبدالرحمن
جمیل عباس فقى رشید
جمیل عبدالقهار عبدالله ابراهیم
جمیل على محمد
جمیل على چولى مسته‌فا
جمیل محمد احمد اسماعیل
جمیل محمد حجى محمود
جمیل محمد على عمر
جمیل محو سرحان سعدو
جمیل مه‌م بابیزدین سفر
جمیل نبى داود شهوان
جهور سعید ابراهیم جهور
جهور مسته‌فا عیسى مسته‌فا
جه‌میل بێسفكى
جواد محمود ابراهيم عبدالقهار
جولى احمد عبدالله
جینه‌ جانگیر جینه‌
جیهاد حیدر شمو میرزا
حاجى جمعه‌ حاجى ابابكر
حاجى حاجى اسماعیل
حاجى حسن احمد عمر
حاجى خالد حاجى عبداللتيف
حاجى خلو میرزا على
حاجى سلیمان اسماعیل خزر
حاجى عبدالقادر عبدالله
حاجى عمر حاجى میر
حاجى عمر زیاب مسته‌فا
حاجى محمد على محمد
حاجى محمود محمد مسته‌فا
حاجى موسى عبدى عمر
حاجى ناجى عبدالله
حازم جعفر عمر
حازم حاجى محمد حاجى
حازم صدیق حسن احمد
حازم محمد احمد محمد
حامد اسعد حامد كریم
حامد صالح اسماعیل عمر
حامد عبدالله میره‌ سوره‌ حم خان
حامد عمر صالح یوسف
حبیب باپیر لاوند عزیز
حبیب رشید اسماعیل
حبیب عبدالله خالد حاجى
حبیب متى منصور كجوجه‌
حبیب ملا كاكالى حاجى
حجى احمد محمد على
حجى احمد مسته‌فا احمد
حجى احمد مسته‌فا شنگین
حجى اسماعیل محمد
حجى بهاءالدین سلیمان
حجى بیرو فندى بكر
حجى حسن عبدالله صالح
حجى حسن مسته‌فا خالد
حجى حسین سیفو خلیل
حجى حیدر على عبدى
حجى دیوالى عبدى
حجى سلیم عبدالرحمن
حجى شهباز مسته‌فا قرتاس
حجى صالح عبدالله‌ رجب
حجى صالح محمود
حجى عبدالرحمن درویش
حجى عبدالرحمن محمد على
حجى على عبدالله ابراهیم
حجى عمر محمد مسته‌فا
حجى فرحان حسن
حجى لاوند عبدالله
حجى محمد امین چولى صالح
حجى محمد حجى دیوالى
حجى محمد على میرزا
حجى محمد مسته‌فا سعید
حجى وحید سلیم عمر
حجى پیرو خانو هاجو
حجى یونس احمد صادق
حجى یونس حجى خچر
حسن ابراهیم جاسم صالح
حسن اسكندر عمر میرزا
حسن تاهر حسن تاهر
حسن ته‌یب سعید قاسم
حسن حاجى تاهر سلیمان
حسن حسین عوسمان بانى
حسن حمید حسن كاره‌ى
حسن خلف على رسول
حسن خلیل اسلام
حسن رسول تیلى كرم
حسن سلو كه‌ندال حاجى
حسن سلیمان محمد صالح حسن
حسن شعبان حسن ابراهیم
حسن شێخ ئومه‌ر ابراهیم شاهین
حسن صالح ابراهیم
حسن صدیق عبدالله ته‌ها
حسن عبدالله محمد
حسن عسكر سلیم ایوب
حسن على احمد محمد
حسن على تمو خاستو حسو
حسن على حسن على
حسن عمر حسن محمد
حسن عمر شریف شعبان
حسن عوسمان عبدالكریم
حسن عیسى عپمان خالد
حسن فتاح احمد شاهین
حسن فتاح یونس محمد
حسن ككو حسین ككو
حسن محمد حسو شرو
حسن محمد على حسن
حسن مشو عبدالله
حسن موسى عبدالرحمن
حسن هادى حسین محمد
حسن یاسین ابراهیم اسماعیل
حسو محو حمو محو
حسین ئادم قه‌تران احمد
حسین ئاڤدل حسین ئاڤدل
حسین احمد حسین حسین
حسین ادم قتران احمد
حسین اسعد حسین اسعد
حسین جاسم زوراب كریم
حسین جمو اسماعیل حاجى
حسین حاجى حسن
حسین حجى حسن اسماعیل
حسین حسن ابراهیم عبدى
حسین حسن عزیز خمو
حسین حسن عنتو جانگیر
حسین حسو ئیسف محمود
حسین خالد عبدالله
حسین خلیل سلیمان فرحى
حسین رسول تمر تتر
حسین رشید ایوب محمد
حسین شعبان سلیمان
حسین صالح یوسف خدر
حسین عادل توفیق رشید
حسین عبدالرحمن محمد عبدالرحمن
حسین على ابراهیم ابراهیم
حسین على تیتان حسین
حسین على عمر صالح
حسین على محمد كركرى
حسین على نجم على
حسین عمر حسن میرزا
حسین عمر حسین فرخو
حسین فازل بهرم عنتر
حسین فتاح احمد شعبان
حسین محمد تاهر عبدالله
حسین محمد حسو شرو
حسین محمد عبدالله على
حسین محمد على محمد
حسین محمد عیسى سلیمان
حسین محمود اسماعیل حاجى
حسین میرزا محمد
حسین نعمت عبدى احمد
حفز الله حسین حفز الله حسن
حفز الله محمد شریف محمود
حفزالله محمد تاهر عمر شهباز
حكمت رشید محمد صالح
حكمت سعدالله جاسم عبدالله
حكمت شوكت بریندار محمد ناسیار ب حكمت قومرى
حكمت عبدالله تیلى كمى
حكیم احمد چولى یوسف
حكیم حبیب عبدالله محمد
حكیم محمد عمر محمد
حلیمه‌ عبدالله احمد مرعان
حمد میرزا حاجى قوچى
حمدى احمد سلێمان / ناڤدار ب حمدى بگ
حمدى اسماعیل حسن مسته‌فا
حمدى عبدالرحیم ابراهیم محمد
حمدى عبدالله عوسمان
حمدى یاسین ته‌ها
حمره‌ش على مسته‌فا على
حمزه‌ محمد حسین خانى
حمه‌ امین عبدالله میره‌ سور
حمى مراد بسێ خلف
حمید احمد مسته‌فا محمد
حمید اسعد عبد الرزاق عبدالكریم
حمید حاجى عزیز
حمید حسن سلیمان حجى
حمید حسن محمد عوسمان
حمید حسن مسته‌فا
حمید زبیر شریف
حمید سعید عبدالقادر
حمید سعید عیسى موسى
حمید سعید مام بین ره‌شو
حمید عبدالله محمد صالح عبدالله
حمید محمد احمد سلیم
حمید موسى محمد ابو زید
حمید مولود مسته‌فا ره‌سول
حمێ مراد بسى خلف
حنا عودیشو چلو هورمز
حنا یعقوب یونان بترس
حنان حاجى عیدو
حه‌فزوللا صالح حه‌فزواللا
حیدر حاتم عزیز ته‌ها
حیدر حسین سلیمان
حیدر خلف خدیده‌ خلف
حیدر عبدال حیدر درویش
حیدر عبدالله حمو
حیدر على حیدر على
حیدر عیسى یونس عبدالله
خالد ئاڤده‌ل گه‌ردى ئاڤده‌ل
خالد ابراهیم ته‌ها عبدالله
خالد ادم حسین جاسم
خالد اسماعیل محمد احمد
خالد ته‌ها عبدالعزیز احمد
خالد ته‌یار صدیق خلیل
خالد توفیق خالد
خالد حسن صالح زبیر
خالد حسین خالد حسین
خالد حمد على حمد
خالد خورشید عمر
خالد صبرى یوسف عمر
خالد عبد الرزاق عرب عبدى
خالد عبدالله محمد خالد
خالد على عساف شابو
خالد محمد حسین حسن
خالد محمد حیول قوتاس
خالد موسى یونس ته‌لوه‌ى
خالد یاسین رشید خالد
خالد یوسف ره‌مه‌زان
خبات سلیم شێخ قادر
خدر ابراهیم ته‌ها عبدالله
خدر اسماعیل ابراهیم على
خدر جنید سلیمان جنید
خدر ره‌مه‌زان عوسمان
خدر ملحم مدیر ابراهیم
خزر رشو شمو تعلو
خزر محمود مسته‌فا محمود
خزقیا شلیمون خنیا
خسرو حسن سلیم
خسرو حسین حسن موسى
خشو خالد مندو ئاسكو
خلف سعید محمد صالح
خلو حاجى فارس ادو
خلو عوسمان على مراد
خلیل ابراهیم فتاح ناصر
خلیل ابراهیم یوسف میرشام
خلیل ابو زید على
خلیل حاجى شرو سمو
خلیل حسن سمو شیخو
خلیل حسین عبد الله
خلیل رشید ئاڤده‌ل
خلیل شریف یوسف احمد
خلیل صادق احمد بنیامین
خلیل محمد امین اسماعیل نبى
خلیل محمد سلیم مروان
خلیل محمد عبدالله
خلیل محی احمد غازى
خلیل مسته‌فا حیدر مسته‌فا
خلیل نورى زاهر عوسمان
خورشید زین الدین فتح الله
خورشید سعدى شاهین ته‌یار
خورشید سلیم رشید امین
خورشید شمس الدین محمد سلیم على
خورشید صالح على شهاب
خورشید عوسمان حسن سعدى
خورشید محو بوبو اسماعیل
خورشید موسى چاڤشین ئاغا
خوشابا یونان اوراها
خوشفى على محمد رشید
خوشڤى چلبى عمر یاسین
خیرى عبد الجبار اسلام عسلان
خیرى محمد على محمد صالح عبدالله
داخاز صالح كلى سلیم
داود ابراهیم محمد محمد صالح
داود حیدر سلیمان ابراهیم
داود محمد حسین محمد
درباس على رسول
درویش حیدر حسن ملو
دلاور احمد عبدالرحمن على
دلوڤان محمد عبدالرحمن على
دلوڤان محمد عبدالرحمن على
دنخا یونان ره‌شو
دنخه‌ یاقو زیا یاقو
دهام عمر حسن
دهام یعقوب فتاح خالد
دیندار خزر سلیمان عبدالله
دینو نویل حمد شمو
دیوالى ابرهیم احمد
دیوالى عمر دیوالى سلیمان
رجب على ابراهیم
رجب محمد یوسف
رجب محمد یونس
رجب يونس احمد صادق
رزوان سعدالله احمد حاجى
رسول محمد على عبدالله سعدون
رسول محمد یونس عیسى یێ ناسیار ب ملا رسول كیزى
رسول پیرو رسول مام
رشید اسماعیل حسن اومر
رشید ایوب عمر بكر
رشید ایوب محمد مسته‌فا
رشید جركیس مسته‌فا
رشید سلیم قاسم ابراهیم
رشید سلیمان سعید حسن
رشید شریف بنیامین
رشید صدیق یوسف
رشید عبدالرحمن ته‌یب صالح
رشید عبدالله رشید قاسم
رشید عبدالله‌ مسته‌فا سعید
رشید على احمد على
رشید على حجى حسن
رشید عمر رشید مسته‌فا
رشید فخرالدین على
رشید قادر تاهر عبدالله
رشید قاسم سلیم
رشید محمد بازید یوسف
رشید محمد یونس
رشید مسته‌فا حسو سمو
رشید مم تاج الدین
رشید وهبى غازى
رعدى احمد سلیمان
رفو داود عمر خلیل
رفیق فتاح عباس زبیر
ره‌مه‌ان عمر تاهر عمر
ره‌مه‌زان احمد اسماعیل
ره‌مه‌زان اسلام كندو لاوه‌ند
ره‌مه‌زان توكل صالح مام یزدین
ره‌مه‌زان حاجى سلیم احمد
ره‌مه‌زان حبیب على عبدالله
ره‌مه‌زان خلو عبدالله
ره‌مه‌زان شعبان رشید حسین
ره‌مه‌زان صادق احمد
ره‌مه‌زان صالح بكر عمر
ره‌مه‌زان صبرى سلیمان كرێت
ره‌مه‌زان عزیز رسول
ره‌مه‌زان فتاح جاسم محمد
ره‌مه‌زان محمد على ابراهیم
ره‌مه‌زان موسى ملحم كنعان
ریبر حسین حسن محمد
ریبر عمر حسن عمر
ریبر وحید حسن
زاهر ره‌مه‌زان عبدالله عبید
زاهر مجید یوسف محمد
زبیر ته‌یب احمد مم
زبیر حمو عبدالرحمن
زبیر عبدالله زبیر
زبیر مسته‌فا صادق
زكرى صالح صالح
زكرى عبدى على محمد
زكى تاهر صادق احمد بكر
زكى جندى شهوان حسن
زكى عادل صالح موسى
زوران عبدالعزیز نور محمد
زیا یوخنا یوسف
زید حسین حاجى
زیدین سلیمان داود
زیرڤان جعفر عبدالله
زینب حسین سلیمان احمد
زێوه‌ر حسن عوسمان یوسف
سالح حامد حبش حاجى
سالح حسن حسین سالح
سالح علی عیسا علی
سالم احمد جاسم
سالم جمیل عبدالله
سالم موسا علی بێسفكی
سامى حجى عمر احمد
سامى سعید عبدالله عبیدالله
سامى محمد محمد تاهر
ساوا یاقو یوسف توما
سبرى خالد شرو
سبرى منسور پتروس
سبرى هادى الو
ستار عبدالله اسعد محمد
ستار مسته‌فا حسین سعدى
سدیق مراد على شاقولى
سربست نبى عارف
سرحان تتر سرحان
سردار على حاجى رشید
سردار عمر یونس على
سعد حسین عبدالله حسین
سعدالله ئاڤل سعدو غلبیشى
سعدالله صادق محمد حم
سعدون حسین حسن
سعدون محمد عبدالجلیل
سعدون محمد نعمت یوسف
سعدى شمدین بكر
سعدى محمد حسن مسته‌فا
سعدى محمد صالح عبدالله
سعدی سعید تاهر عبدالله
سعید اسماعیل صبرى
سعید جاچشین میرو سینا بگ
سعید حسین احمد
سعید خالد سعید حسن
سعید سلیمان احمد پیرو
سعید عبدالقادر حسن
سعید عبدى احمد یوسف
سعید على سعید عبدالوهاب
سعید عمر عیسى ابراهیم
سعید عوسمان ابراهیم احمد
سعید فارس حسین
سعید محمد عبدالله محمد
سعید مسته‌فا شمو سلیمان
سعید گندور مراد ابراهیم
سعید یوسف سعدون افدل
سعید یوسف فندى
سفر حسین سلیم
سفر سعدون على یحیى
سفر عبدالباقى ته‌ها
سفر عبدالعزیز مسته‌فا ابراهیم
سفر عبدالقادر سفر
سفر محمد صالح میرخان
سفر محمد صدیق على
سكینه‌ عبدالله محمد احمد
سلام ابراهیم دیوالى
سلام شاهین دیوالى سلیمان
سلام محمد یوسف
سلام موسى میرزا میرزو
سلمان تاهر سلیمان
سلمان سعید على سعید
سلمان سلیمان احمد
سلیم ابراهیم عبدالقادر ابراهیم
سلیم تاهر گینده‌ل على
سلیم حاجى یوسف حاجى
سلیم حسین یوسف محمد
سلیم حیدر حیدر رسول
سلیم خلیل سلو ابراهیم
سلیم سلیمان عبدالله سلیمان
سلیم سه‌لمان داود
سلیم عبدالله یوسف ككو
سلیم عیسى یاسین
سلیم محمد على ابراهیم
سلیم مسته‌فا حمو مسته‌فا
سلیمان حسین سلیمان
سلیمان حسین فخرى فخرى
سلیمان درباس احمد درباس
سلیمان دیوالى سلیمان محمد
سلیمان سعید تاهر محمد/ ناسیار ب عه‌ریف سلیمان
سلیمان شكرى ابو زید
سلیمان شمدین بكر سلیمان
سلیمان شهباز مسته‌فا قوتاس
سلیمان صالح سلیمان
سلیمان صالح محو شرف
سلیمان عبدالمجید محمد
سلیمان عزو جبو حسین
سلیمان عزو مراد الیاس
سلیمان عیسى نعمان
سلیمان غازى ملو
سلیمان محمد احمد بندى
سلیمان محمد امین سلیمان
سلیمان محمد رشید ته‌یار
سلیمان محمد سعید رشید
سلیمان موسى سلیمان خیلى
سلیمان نعمت خالد نعمت
سلیمان پیرموس محمد احمد
سمكو صبرى على صالح
سمو دبلوش الیاس
سمیا عوسمان عبدالله على
سمیر جلال حسن محمد
سمیر عبدالرحمن احمد زیدان
سه‌رباز محمد مسته‌فا ابراهیم
سه‌رحان تتر سه‌رحان لاوه‌ند
سوار اسماعیل سعدى محمود
سيد تارق ابراهيم صالح ابراهيم
سگڤان جهور عبدال
سگڤان یوسف على فندى
سگیان اسماعیل سعدى محمود
سید تارق سید ابراهیم صالح
سید حسین على یونس
سید خالد مسته‌فا احمد موسى
سید صالح عه‌بدالخالق ره‌شید
سید یاسین عبدالغفور یاسین
سیف الله سلیم مسته‌فا
سیف الله شمبى دیوالى سلیمان
شاكر احمد عمر
شاهین محمد عمر مسیحا
شرف مشكو شمو سلیمان
شریف عادل سلیم
شریف عمر صبرى محمد
شریف محمد میرزا عه‌ره‌ب
شعبان حسن عبدالله
شعبان حسین اسماعیل
شعبان صالح عبدالله موسى
شعبان عبدالله عبدالكریم مسته‌فا
شعبان عمر عبدالله موسى
شعبان غفار عبدالله رشید
شعبان محمد احمد محمد دوسكى
شعبان محمود مسته‌فا حاجى
شكر رسول حم زینل
شكرى ابراهیم مراد
شكرى احمد محمد حسن
شكرى حاجى علو محمود
شكرى سلیمان عبدالله سلیمان
شكرى محمد حسین صالح
شلیمون توما ایشو
شلیمون یوخنا شلیمون
شمدین كرم شمدین عبدالله
شمر صبرى برجس عبدو
شمس الدین شلال جومان اسعد
شمس الدین غیاس مناور
شمس الدین محمد حاجى محو
شمو اسماعیل میرزا گارس
شمو هرمى تمو
شمو هورمى شمو ساوا
شه‌هید نورى عه‌بدال شێخكى
شورو حجى خلیل على
شوكت اڤدل عبدالكریم
شوكت جمیل احمد
شوكت حسن حسین زیاد
شوكت حسن محمد چلبى
شوكت رشید ته‌یب
شڤان عوسمان محمد عوسمان
شێخ احمد شێخ ته‌ها عبدالله
شێخ عبید عبدالله محمد سلیم
صابر صالح معروف
صادق شاهین على سیف الدین
صادق عبدالله عبدالرحمن عبدالقادر
صادق عزیز یونس فتاح
صادق فارس عسلان
صادق كاكل دینو ره‌شو
صادق محمد اسماعیل
صالح حاجى علو نعمت
صالح ابراهیم حاجى محمد
صالح احمد خلیل سلتان
صالح ادم صالح حسين
صالح الیخان بازید ابراهیم
صالح تاهر خمو سیدو
صالح تمر باپیر
صالح ته‌ها حسن شیڤى
صالح حاجى على احمد
صالح حامد حبش حاجى
صالح حجى على حجى
صالح حسن احمد حسین
صالح حسن حسین صالح
صالح درویش حسن
صالح دیوالى سلیمان تمر
صالح رشید احمد
صالح رشید صالح اڤدل
صالح زید محمد مسته‌فا
صالح سلیمان صالح رسول
صالح سینو محمد شریف
صالح شمین محمد
صالح شێخ عمر تتر ابراهیم
صالح صالح موسى
صالح صنعان عبدالعزیز زبیر
صالح عبدالرحمن حسین هادى
صالح عبدالله رجب
صالح عبدالله موسى خلیل
صالح عبدالله میرخان سیدو
صالح على قاسم
صالح عمر رشید مسته‌فا
صالح عمر صالح عمر
صالح محمد حسن
صالح محمد سمو
صالح محمد صالح حیران
صالح محمد على حسن رسول
صالح محمد على میرزا سلیمان
صالح محمد گردى
صالح مسته‌فا صالح مسته‌فا
صالح موسى عبدالله موسى
صالح نبى داود
صالح نبى صالح نبى
صالح یاسین ته‌یب عبدالعزیز
صالح یوسف ته‌ها عمر
صالح یوسف فندى صالح
صباح سعید عمر حجى
صبحبی علی صالح
صبحى حسن هادى
صبحى سفر سعدون على
صبحى على صالح حاجى
صبرى جمیل حسن محمد
صبرى حامد اسماعیل حسن
صبرى خالد شرو حسین
صبرى رشید صالح زبیر
صبرى عتمان حسین ابابكر
صبرى محمد شێخو موسى
صبرى محمد صالح عمر
صبرى منصور بترس
صبرى موسى عبدى عمر
صبرى هادى ئالو تمر
صبریه‌ ایشو وه‌رده‌ یوسف
صدرالدین محى الدین عمر
صدقى جرجیس محمد سعید
صدقى ره‌مه‌زان سلیم احمد
صدقى صبرى حامد كریم
صدیق احمد سیسن ته‌یار
صدیق بخشى احمد
صدیق جانگیر خالد ابراهیم
صدیق حسین محمد على عباس
صدیق حسین نعمان امین
صدیق زبیر على حسین
صدیق شیرو محمد شیرو
صدیق صدیق ویسى یوسف
صدیق عبدالقادر حسن ته‌ها
صدیق عبدالله قادر عبدالله
صدیق عبدالله محمد سلیم عبدالرحمن
صدیق عیسى ته‌ها
صدیق محمد صالح عبدالله
صدیق مراد على شاقولى
صدیق مسته‌فا سلیمان حسن
صلاح الدین شورو حاجى خلیل
صلاح الدین صالح عبدالله میرخان
صلاح الدین عارف غفور
صلاح جاسم عبدالله نبى
صلاح حسین حسن
صلاح حسین على بارو
صلاح عبدالله محمد مسته‌فا
صلاح عبدالهادى محمد محمد
صنعان رشید خزر داود
صوفى حامد حاجى ته‌یب
عائد تاهر مسته‌فا سعید
عابد خورشید احمد حسن
عابد عبدالله الیاس ابراهیم
عابد محمد صالح محو
عابد محمد عبدالله محمد
عابد محمد عبدالله محى
عابد نجم الدین على سعید
عادل یوسف على حوران
عادل ابراهیم یوسف
عادل حاجى خالد حاجى
عادل خانو موسى
عادل سلیمان محمد گابیركى
عادل على عبدالرحمن ابابكر
عادل عوسمان احمد احمد
عادل كریم عادل كریم
عادل محمد امین حاجى قاسم
عادل محمد حسن عبدالله
عادل محمد عمر مسیحا
عارف رشید محمد بایزید
عارف رشید محمد یزدین
عارف مسته‌فا صالح میرزا
عارف مسته‌فا عبدالعزیز مسته‌فا
عاید تاهر مسته‌فا
عبابكر حسن مسلم عبدال
عباس عبد البارى اسماعیل
عباس محمد عبدالله یوسف
عبد القادر ته‌ها مزهر ته‌ها
عبد فتحى یوسف سلیمان
عبد ى باپیر عبدالعزیز فتاح
عبدال حیدر درویش عمر
عبدالبارى حسین صالح
عبدالباقى اسلام محمد عمر
عبدالباقى رشید رشید كامل
عبدالجبار تاهر مسته‌فا میرو
عبدالجبار على اسعد على
عبدالجبار مسته‌فا سلیم
عبدالجلیل حجى خلیل شینو
عبدالخالق ته‌ها على
عبدالخالق حسن احمد عبدالله
عبدالخالق حسن عبدالكریم عبدالخالق
عبدالخالق سلیم محمد على اسماعیل
عبدالخالق محمد عمر چولى
عبدالخالق مسته‌فا شمو
عبدالخالق یوسف محمد حمید
عبدالرحمن حامد محمد محمد
عبدالرحمن حسن قادر
عبدالرحمن حسن محمد حسن
عبدالرحمن حسین ته‌ها مسته‌فا
عبدالرحمن حسین حاجى ابابكر
عبدالرحمن حمدى حسن عمر
عبدالرحمن خالد عبدالرحمن مجید
عبدالرحمن سعید خالد حسن
عبدالرحمن سعید ناڤخوش
عبدالرحمن سلیم عبدالرحمن
عبدالرحمن سلیمان محمد
عبدالرحمن سلیمان على حسین
عبدالرحمن سلیمان محمد
عبدالرحمن عبدالكریم صوفى عبدالكریم
عبدالرحمن على حسن جادر
عبدالرحمن على حسین عمر ناسیار ب عبدالرحمن بناڤى
عبدالرحمن مجید احمد ملو
عبدالرحمن محمد حم تمرخان
عبدالرحمن ملا درویش على
عبدالرحیم جسیم ملا احمد صالح
عبدالرزاق حسن عبدالعزیز احمد
عبدالستار زكى خالد یونس
عبدالستار سلیم نبى
عبدالستار شكرى عبدالله شكرى
عبدالستار صدیق امین یوسف
عبدالستار صدیق محمد حسین
عبدالستار مسته‌فا تمر سعدالله
عبدالستار میكائیل حاجى محمد
عبدالستار نعمت عبدالقادر حاجى
عبدالسلام احمد خالد عمر
عبدالسلام حجى شێخو محمد
عبدالسلام حمدى عبدالعزیز حسین
عبدالسلام خلیل محمد عبدالله
عبدالسلام عبدالعزیز حسن على
عبدالسلام على عبدالله
عبدالسلام یوسف صادق یوسف
عبدالعزیز ابراهیم خزر
عبدالعزیز ابراهیم فرید
عبدالعزیز حجى حسن على
عبدالعزیز حسن على حسن
عبدالعزیز حسین محمد عزو
عبدالعزیز زبیر عمر الیخان
عبدالعزیز سلو احمد سلو
عبدالعزیز سلیمان تاهر محمد
عبدالعزیز صالح محمد احمد
عبدالعزیز عبدالرحمن عبدالله یوسف
عبدالعزیز عمر على
عبدالعزیز فتاح میرزا ابراهیم
عبدالعزیز محمد حسین معروف
عبدالغفار تیلى حاجى
عبدالغفار معروف سعید
عبدالغنى پیرموس حاجى
عبدالقادر احمد سلیمان (قادر قومجه‌)
عبدالقادر احمد غنى محمد
عبدالقادر حیدر حسین سعدى
عبدالقادر سلام حاجى سلام
عبدالقادر صالح عبدالله سلیم
عبدالقادر عبدال عبدالقادر حسین
عبدالقادر عبدالعزیز سلیمان قوتاس
عبدالقادر محمد صقادر عسلان
عبدالقادر محمد یوسف
عبدالقادر محمد یونس
عبدالقادر محمد یونس حسن
عبدالقادر موسى عبدالرحمن موسى
عبدالقاقى اسلام محمد
عبدالقهار نصرالدین درباس ابراهیم
عبدالكریم ابراهیم محمد
عبدالكریم حسین موسى اسماعیل
عبدالكریم خمو حاجى یحیى
عبدالكریم على حمید
عبدالكریم فرحان سفر عمر
عبدالكریم محمد حاجى
عبدالكریم محمد عبدالرحمن
عبدالكریم محمد عبدالرحمن محمد
عبدالكریم مسته‌فا عبدالكریم
عبدالله ابراهیم عمر رسول
عبدالله احمد حسن روستم
عبدالله احمد حسین احمد
عبدالله احمد عبدالله قاسم
عبدالله احمد عبدالله یزدین
عبدالله احمد چاهر
عبدالله بهاءالدین سلیمان
عبدالله تابور ته‌ها یاسین
عبدالله ته‌یب یاسین حمید
عبدالله حسن ابراهیم سیدو
عبدالله حسن محمد احمد
عبدالله حسین سعدى
عبدالله حسین یوسف
عبدالله خالد صادق حسین
عبدالله خالد صادق شڤان
عبدالله خالد عبدالله
عبدالله خلیل احمد
عبدالله رشید عبدالله رشید
عبدالله سعید حسن
عبدالله سلیمان احمد سلیمان
عبدالله سلیمان سلیمان
عبدالله سلیمان سلیمان عبدالرحمن
عبدالله سلیمان یوسف
عبدالله سیدو حجى حاجى
عبدالله سیدو حجى سیدو
عبدالله عبدالرحمن ابابكر محمد
عبدالله عبدالله مراد
عبدالله عبید عبدالله
عبدالله على احمد مسته‌فا
عبدالله على محمود عبدالرحمن
عبدالله عوسمان عبدالله على
عبدالله عیسى عبدالله اسمر
عبدالله فتاح قادر
عبدالله فقى عبدالله ملحم
عبدالله كرم شاهین مراد
عبدالله محمد حسین عبدالله
عبدالله محمد سعید نورى عبدالجبار
عبدالله محمد عبدالله محمد
عبدالله محمد عبو برو
عبدالله محمود عبدالحكیم
عبدالله محمود عبدالكریم شریف
عبدالله ملا محمد احمد محمد
عبدالله‌ ره‌مه‌زان حمو رشید
عبدالله‌ عبید عبدالله محمد سلیم
عبدالمجید سعدون شهباز
عبدالمجید محمد عبدالله
عبدالواحد خزر شێخو ێل به‌لو
عبدالواحد خورشید احمد حسن
عبدالوهاب عزیز رشید
عبدو رشو عبدو خلو
عبدو رشو عبدى
عبدى اسماعیل عبدالرحیم
عبدى محمد حسین
عبدى محمد ویسى
عبدى محمود ابراهیم على
عبید حسن احمد حسین
عبید سعدو عبید سعدى
عتو سیفو هسن دولمز
عجیل عمر عمر احمد
عجیل نبى سعدى ادریس
عرفات اسماعیل حسن
عرفات اسماعیل حسین احمد
عرفات حسین حسن رشو
عرفى مسته‌فا محمد مسته‌فا
عز الدین موسى محمد
عزالدین حسو محو حمو
عزالدین صالح عمر مسته‌فا
عزت جعفر میرزا
عزت سعید تاهر
عزت سلیمان عمر سلیمان
عزت عبدالله احمد
عزت على عبدالعزیز
عزیز اسخریا سفر خوشابا
عزیز خالد حسن
عزیز زكریا سفر خوشابا
عزیز صالح محمد عبدالله
عزیز عبدالله عوسمان محمد
عزیز على صالح محمد
عزیز محمد تمر
عزیز هاشم على حسین
عزیز یاقو شاهین یونان
عسكر خالد حسین عمر
عسكر سه‌رحان احمد محمد
عسمه‌ت محمد تاهر سعید
عصام احمد صبرى عبد القادر
عصمت ادم حسین
عصمت دیوالى عبدى
عصمت سفر حسن
عصمت عبدالكریم محمد مسته‌فا
عصمت فرحان حسن محمد
عصمت محمد صالح یونس سلیمان
علاءالدین قوتاس عمر
على تاهر اسكندر محمد
على ابابكر یوسف ابابكر
على ابراهیم حاجى فارس
على ابراهیم على عبدالله
على احمد عوسمان قوتاس
على احمد فتاح عوسمان
على احمد محمد
على اسعد على سلیم
على اسماعیل اسماعیل ته‌ها
على امین یونس موسى
على تاهر حسین احمد
على تاهر حسین نعمان
على ته‌ها على یوسف
على ته‌ها على یونس
على ته‌ها قادر محمد
على حاجى میرزا میرزا
على حجى حسن
على حجى سلیمان حسین
على حسن احمد موسى
على حسن عبدالله
على حسو على صادق
على حسین عوسمان سعدون
على حیدر محمد سیف الدین
على خالد حجى عبدالرحیم
على خمو احمد
على رسول امام زاهر
على رسول على رسول
على رشید على
على سالم عبدالله
على سلیمان سعید
على سلیمان على میرزا
على سلیمان ویسى حسن
على شاباز محمد شاباز
على صالح على ابراهیم
على صالح على خشو
على صالح على شهاب
على عباس سلیم شاهین
على عبدالخالق رشید ابراهیم
على عبدالرحمن محمد
على عبدالغفار عبدالله
على عبدالله احمد عاشور
على عبدالله ته‌ها عبدالرحمن
على عبدالله محمد محمد
على عبدالله‌ محمد غلبیشى
على عبو ئاڤده‌ل حسین
على عزیز قادر
على عمر احمد
على عمر احمد عیسى
على عمر نصرالله شیخو
على عوسمان جبرائیل محمد
على فخرالدین على احمد
على قاسم تمر عمر
على محمد سلیم احمد عبدالرحمن
على محمد عبدالله به‌رئاشى
على محمد على محمد
على محمد فتاح
على موسى جهور
على نعمو غانم گارس
على یاسین ابراهیم
على یوسف ابراهیم
على یوسف تحلو
علی حاجی میرزا میرزا
علی خالد حجی عبدالرحیم
عماد احمد قاسم محمد
عماد احمد قاسم محمد
عماد جعفر ایوب
عمر احمد ره‌مه‌زان
عمر احمد عمر احمد
عمر احمد موسى
عمر اسماعیل عمر اسماعیل
عمر امین حاجى امین
عمر اڤدل عمر گولى
عمر ته‌یار سلیم
عمر حسن محمد نزاركى
عمر حسین حسن
عمر خان عبدالله على محمد
عمر درباز عوسمان صالح
عمر سعید حاجى
عمر سلیم عبدالله سلیم
عمر شریف مختار محمد
عمر عباس سلیم شاهین
عمر عبدالقادر على عبدالقادر
عمر عبدالله عمر عبدالله
عمر عبدالله عمر عبدالله
عمر عزیز على محمد
عمر على ته‌ها قادر
عمر على صالح على
عمر على عبدالقادر
عمر على عمر على
عمر على محمد صادق
عمر غزالى عمر
عمر محمد امین عمر
عمر محمد امین محمد
عمر محو ناصر سیف الدین
عمر معروف هسن تمر
عمر موسى عمر
عمر نعمان حسین
عمر یونس على
عمر یونس على حسین
عودیشو سفر خوشابا
عودیشو شابو عیسى
عودیشو شمعون عودیشو
عوسمان جركیس عوسمان
عوسمان حیدر محمد حسن
عوسمان رشید عوسمان احمد
عوسمان سلیم سلیمان سلیم
عوسمان عبدالله احمد
عوسمان عبدالله عوسمان محمد
عوسمان على محمد عبدالله
عوسمان محمد على حسن موسى
عوسمان محمد عوسمان خالد
عونى توفیق كرم زینل
عونى رشید عزیز سعدالله
عونى رشید عزیز سعدالله
عيسى سعدى عبيد سعدى
عيسى سوار عيسى سوار
عگید قادر تاهر عبدالله
عیدو حاول بكو على
عیدو محمود سلیمان محمود
عیسى اسماعیل داود ابو زید
عیسى سوار عیسى سوار
عیسى عوسمان عیسى
عیسى محمد امین ابرهیم
غازى خلیل رشید افدل
غازى سعدى موسى غازى
غازى سلیم نبى غازى
غیاس تیلى كردى على
فاتما محمد اسماعیل
فاتمة احمد ثيرو حيدر
فاخر شریف مختار
فارس حسن احمد سلیم
فارس ره‌مه‌زان محمد
فارس صالح اسماعیل فارس
فازل حاجى ابراهیم گلاى
فازل عادل صالح موسى
فازل عبدالله عیسى شریف
فازل عزرائیل حمو
فتاح سلیمان فتو
فتاح عبدى یوسف
فتاح محمد سلیمان حجى
فخرى سعید على محمد سلیم
فخرى سلیمان اسماعیل
فرج اسماعیل رشید على
فرج الله اسماعیل ابو زید
فرج مسته‌فا محمد ویسى
فرحو قاسم كیو
فرهاد حسین على محمد گه‌رگه‌رى
فرید عبدالقادر تاهر مسته‌فا
فرید محمد یاسین ابراهیم
فریق خالد موسى یونس
فریق عوسمان عبدالقادر عصمت
فكرى شكرى عبدالله ویسى
فندى قاسم حسو
فهمى توفیق فهمى
فهیمه‌ عبدالله صادق
فوزى محمد سلیم صالح حسن
فوزیه‌ یحیى على حسن
فیاد رشید حسن
فیصل احمد فتاح عوسمان
فیصل حجى احمد
قادر حیدر حسین سعدى
قادر سلیم شێخ قادر
قادر عمر عبدالجبار
قادر عوسمان فتاح خدر
قاسم ابراهیم عبدالله حمید
قاسم محمد ته‌یب تاهر
قاسم محمد عبدالله
قاسم نبى اڤدل
قاسم گنى تمو ساوا
قاهر محمد امین ابرهیم
قبلان على عمر اسماعیل
قهار احمد سلیم
قهار اسعد حسین
قهار حجى عمر على
قیصر منصور مرقس
كازم حسین محمد حسن
كامل ره‌مه‌زان مسته‌فا على
كامل عبدالله احمد محمد
كامیران على سعید وهاب
كرم نعمت عبدالقادر حاجى
كرمانج سلو جبور قاسم
كرو عسكر سرحان احمد
كریت فندى مخسو
كریم سعدالله عوسمان احمد
كریم سعید حسین عمر
كریم محمد سلیم صالح سلیم
كمال حبیب احمد
كمال عبدالله سلیمان
كمال على احمد على
كمال محمد سلیم رشید
كمال محمد محمد محێ
كمال محمد محى على
كمال موسى عوسمان احمد
كمو هادى ئالو تمر
كنعان جرجیس موسى اسعد
كوردى عیسى عبدى كوسو
كورو نافخوش سلو
لاوند محمد عساف
لزكین كمال محسن فتاح
لزگین جمیل عبدالله
لزگین على احمد
لزگین عمر حسن قادر
لزگین محمود سعدى محمود
لقمان امین حاجى قاسم
لقمان جمیل صدیق
لقمان ره‌مه‌زان فتاح
لقمان على خان عبدى احمد
لقمان محمود محمد مسته‌فا
له‌تیف عادل اسعد حمو
ماجد حمید عبدالله حاجى
ماجد حیب رسول درباز
مجید احمد عبدالكریم سلیمان
مجید حسن سلیمان
مجید ره‌مه‌زان عمر عبدالله‌
مجید سعید محمود
مجید سلیم احمد
مجید سلیم حمد رشو
مجید سلیمان اسماعیل جانگیر
مجید صالح صنعان حیو
مجید عبداللتیف محمد
مجید عبدالله حسین حسن
مجید عیسى عبدى خورشید
مجید محمد قادر
مجید محمد قادر عسلان
مجید یعقوب مجید
مجید یونس علو
محسن حمدى على محمد
محسن زكى حبیب صادق
محسن على حم على
محسن فخرالدین محمد حاجى
محسن چلبى عیسى حسین
محمد ابابكر موسى تاهر
محمد ابراهیم سلیمان
محمد ابراهیم عمر علی
محمد احمد اسماعیل حسین
محمد احمد تمر بیره‌م
محمد احمد جلبى احمد
محمد احمد صبرى ته‌ها
محمد احمد عبدالرحیم امین
محمد احمد عبدالعزیز
محمد احمد عبدالله یزدین
محمد احمد على عیسى
محمد احمد محمد ئاڤدل
محمد احمد محمد عوسمان
محمد احمد محمد محمد
محمد احمد محمد پیرموس
محمد احمد مسته‌فا حسین
محمد احمد چلبى احمد
محمد احمد یوسف ئه‌تروشى
محمد اسماعیل محمد
محمد الیخان حامد نعمت
محمد امین احمد عبدالله الیاس
محمد امین احمد عمر
محمد امین توفیق محمد امین
محمد امین حاجى قاسم یاسین
محمد امین خورشید محمود
محمد امین صالح عبدالله
محمد امین عبدالله موسى
محمد امین مجید احمد محمد
محمد امین محمد جندى
محمد امین محمد صالح
محمد امین مرعان ملاك
محمد امین مسته‌فا سلیمان
محمد امین نییف عبدالخالق
محمد امین هیرو توكل عزیز
محمد تاهر احمد یوسف
محمد تاهر ته‌یب محمد تاهر
محمد تاهر جهور داود
محمد تاهر رشید صالح
محمد تاهر سلیم احمد
محمد تاهر سلیم شریف
محمد تاهر سلیم پیرموس قوتاس
محمد تاهر شمبى دیوالى
محمد تاهر عبدالله
محمد تاهر قاسم محمد
محمد تاهر محمد حجى
محمد تاهر محمد عبدالرحمن
محمد تاهر مولود یزدین
محمد تاهر نعمت الیخان
محمد ته‌ها محمد مسته‌فا
محمد توفیق محمد یاسین
محمد جمیل خالد عوسمان
محمد حجى خدر عبدالله
محمد حجى محمد مالخى
محمد حسن احمد زیندین
محمد حسن حسین عبدالله
محمد حسن شێخ احمد ته‌ها
محمد حسن كه‌نجو سلیم
محمد حسن محمد امین محى الدین
محمد حسن محمد سلیم احمد
محمد حسن میرزا عوسمان
محمد حسین سلیمان
محمد حسین على عبدى
محمد خابور یوسف خابور
محمد خلیل محمد عبدالله
محمد خلیل یوسف نبى
محمد رشید باپیر احمد
محمد رشید خمو محمد
محمد رشید محمد عبدالله
محمد سعید تاهر عبدالله محمد
محمد سعید حسن محمد
محمد سعید عبدالقادر عبدالله
محمد سعید على حسین
محمد سعید عمر یونس
محمد سعید فخرالدین عماد الدین
محمد سلیم احمد خالد
محمد سلیم باب یزدین گردى
محمد سلیم جه‌لبى فارس
محمد سلیم رشید امین
محمد سلیم رشید سعدى
محمد سلیم صوفى شرف
محمد سلیم عمر فارس شاكر
محمد سلیم فارس شاكر
محمد سلیم چلبى سلیم سعید
محمد سلیم یونس جرجیس یونس
محمد سلیمان سلیمان
محمد سلیمان شینو حسن
محمد سلیمان محمد حسین
محمد سلیمان محمد حمید
محمد سیسن ته‌یار كلش
محمد شریف ابراهیم عبدالقادر
محمد شریف احمد یونس یحیى
محمد صادق عبداللتیف صادق
محمد صالح ابراهیم على
محمد صالح حیران
محمد صالح داود شهوان
محمد صالح سعید حسن
محمد صالح سلیم احمد
محمد صالح سلیم صالح
محمد صالح سلیمان اسماعیل جانكیر
محمد صالح صنعان اسماعیل
محمد صالح عبدالرحمن حبیب
محمد صالح عبدالله محمد
محمد صالح عمر اسماعیل
محمد صالح مجید على
محمد صالح محمد على نعمان
محمد صالح گتى مسته‌فا حسن
محمد صدیق حمید خزر حاجى
محمد صدیق سعدى سلیم احمد
محمد صدیق عبدالقادر احمد
محمد صدیق محمد جندى شاهین
محمد عارف محمد احمد
محمد عباس محمد نجیب
محمد عبدالرحمن احمد عنتر
محمد عبدالرحمن عبابكر محمد
محمد عبدالقادر حمید محمد
محمد عبدالكریم محمد محمد
محمد عبدالله حمى حمید
محمد عبدالله صالح عبدالله
محمد عبدالله على
محمد عبدالله محمد خالد
محمد عبدالله محمد صالح
محمد عبدالله محى حمید
محمد عبدالهادى محمد عبدالله
محمد عبوش عبدى عبدالله
محمد عرفات محمد فتاح
محمد عزیز رسول
محمد عزیز رشید عزیز سفر
محمد على ابراهیم على
محمد على ابراهیم محمد
محمد على حسن ته‌ها
محمد على حسین زاهر
محمد على خليل جانكير عبدى
محمد على عبدالرحمن احمد
محمد على عبدالقادر عبدالعزیز
محمد على عمر شرف
محمد على عمر على
محمد على عمر على
محمد على فتاح
محمد على محمد صادق
محمد عمر على امین دوسكى
محمد عوسمان سلیم سلیم
محمد عوسمان عیصام محمد
محمد عوسمان محمد اسعد
محمد عیسى حجى حاجى
محمد عیسى سلیمان حمید
محمد غازى محمد غازى
محمد فتاح عوسمان
محمد فخرى نافز محمد
محمد قاسم عوسمان
محمد كامل على یحیى
محمد محمد احمد بلنك
محمد محمد امین ابرهیم
محمد محمود عبدالله محمد
محمد مسته‌فا حاجى عبدالله
محمد مسته‌فا شنگین اسمر
محمد مسته‌فا عه‌ولا محمود
محمد مقداد سعدى حسن
محمد ممى تمر على
محمد موسى حیدر عبدالله
محمد موسى فندى خواجه‌
محمد موسى یونس عبدالله
محمد ناهر فتاح عبدى
محمد هادى سلیمان على
محمد همزو على خان
محمد یوسف ابراهیم شمزین
محمد یوسف ابراهیم یوسف
محمد یوسف افدل
محمد یوسف سلیمان جلود
محمود ابراهیم صالح سلیم
محمود احمد عبدى
محمود احمد عمر كلش
محمود بكر ئاڤده‌ل عمر
محمود ته‌ها احمد شیخو
محمود حسن ابراهیم اسماعیل
محمود خلیل احمد عبدالقادر
محمود عبدالقادر امین
محمود فرج قاسم محمود
محمود قادر محمود
محمود محمد مسته‌فا
محمود میكائیل محمود
محو حمو محو على
محو دلیا رشو مام بین
محو سلو محو
محو كریم بیجو اسماعیل
محى الدین احمد خالد محمد
محى الدین صدیق صالح معروف
محی عمر سلیمان
مراد خان نجم الدین پیرو
مراد عیسى محمود عیسى
مراد محمد قاسم عبدالرحمن
مراد موسى خدر موسى
مراد پسى خلف
مرتیخان محمد على عبدالله
مرعان احمد سعدالله
مسته‌فا حاجى عبدالرحمن عوسمان
مسته‌فا حاجى محمد عبدالله‌
مسته‌فا حجى عبدالله حجى
مسته‌فا حسن مسته‌فا خالد
مسته‌فا حسین احمد حسین
مسته‌فا حسین معروف حیدر
مسته‌فا رسول مراد جواد
مسته‌فا سعید عبدالهادى مسته‌فا
مسته‌فا سفر مسته‌فا
مسته‌فا سلیم مسته‌فا ابراهیم
مسته‌فا سلیم مسته‌فا سلیمان
مسته‌فا سیدو حجى على
مسته‌فا صادق مسته‌فا هێتوتى
مسته‌فا صالح خمو محمد
مسته‌فا صدیق على احمد
مسته‌فا عبدالباقى ابراهیم
مسته‌فا عبدالجبار مسته‌فا
مسته‌فا عبدالله میرزا بكر
مسته‌فا عبدى حمو
مسته‌فا على مسته‌فا نعمو
مسته‌فا محمد امین عبدالحمید محمود
مسته‌فا محمد حسین
مسته‌فا محمد على اسماعیل
مسته‌فا محمد مسته‌فا شنگین
مسته‌فا نادر نعمت ابراهیم
مسته‌فا نادر نعمت نادر
مسته‌فا یونس صالح
مسعود حسن سلیمان حسن
مسعود ره‌مه‌زان سعید على
مشكو شمو سلیمان له‌تیف
مشكو نعمان حسین
مشو شكر ده‌رمان برو
مشیر عبدالله سلیم عبدالله
مشیر قادر عبو
مشیر محمد احمد على
مشیر محمد صدیق تاهر عبدالله
مصلح زبیر عوسمان على
مصلح محمد احمد عبدالله
مكائیل حسین لوند
ملا ره‌مه‌زان ابراهیم محمد ابراهیم
ممى حسن مسته‌فا ملا
مناف رشید ئاڤده‌ل یوسف
منصور حنا منصور صاوا
منێور حنا منێور
مهدى ابراهیم محمد حسین
مهدى صادق یوسف
مهدى عبدالباقى ته‌ها عبدالله
مهدى عبدالله احمد عبدالرحمن
مهدى محمد موسى محمد
مهدى یوسف جدع مسته‌فا
موسى امین على امین
موسى حسین عبدالله
موسى حمید موسى مشختى
موسى خالد موسى احمد
موسى ره‌مه‌زان صالح على
موسى سلیم جه‌لبى فارس
موسى عیسى حجى حاجى
موسى عیسى سعدى عبید
موسى غازى عوسمان احمد
موسى مسته‌فا موسى حسن
مولود قتو جاڤشین احمد
ميكائيل حمو محى بابيرى
میا میخو میا میخو
میخو پولص اوراها
میرخان اسعد حاجى
میرزا عبدال حیدر درویش
میرو تمر كمو خواستى
میرو خالد موسى احمد
میكائیل حاجى محمد سعید
میكائیل عبدالله فتاح قادر
نائف ابراهیم احمد
نائف اودى خالد
نائف رشید عمر مسیحا
نائف عبدالله رشید سلیمان
ناجى سعدالله جاسم عبدالله
ناجى عمر احمد
ناجى مسته‌فا سعید قاسم
ناصر عبدالقادر سلیمان احمد
ناصر مجید یوسف محمد
نبى سیلم نبى
نبیل یوسف یوخنا
نجات عارف غفور
نجم الدین مختار حجى مروان
نجم الدین مختار مروان حجى
نجم الدین پیرو فتاح
نجم عبدالله ته‌ها
نزار ره‌مه‌زان احمد
نزار عبدالسلام حسن حامد
نزار محمد سلیمان نادر
نزمى احمد چولى یوسف
نزمى سعدالله‌ احمد
نزیر ابو زید مسته‌فا جانگیر
نزیر محمد تاهر نزیر محمد تاهر
نصرالله اسلام محمد على
نعمان سلیمان حسن سلیمان
نعمان عادل سلیمان
نعمان محمد مسته‌فا محمد
نعمو مستێ ساوا شكر
نورى فتاح جاسم محمد
نورى محمد حسن
نیسان اوشانه‌ نیسان هیتو
نیهاد صادق محمد مم
نیى ویسى عوسمان مسته‌فا
هادى على محمد احمد
هاشم خلیل احمد
هاشم على قادر عبدالله
هجر عبدالله فریق
هجر محمد على شهباز
هرمز شابو هرمز
هرمز ملك جكو
هشیار رشید ته‌یب
همزو پیرو فندى بكر
هورمز مه‌لك چكو گیسو
واحد حسن محمد محمد
ولى حسن عبدالجلیل شریف
ولید شمدین تمر قورتاس
وه‌رده‌ زیا یاقو زیا
ویسى حسین حسن
ياسين تاهر عمر عزو
ياسين عبدالله عبدالرحمن ميرزا
يوسف احمد يوسف عبدالقادر
پیرموس شاهین میرزا
پیرموس عمر خلیل احمد
چلبى عبدالقادر عسلان على
چولى احمد عبدالله احمد
چولى احمد موسى موسى
چولى اسعد سلیم حمزه‌
چولى جعفر عبدالله
چولى نورى محمد احمد
چینه‌ جانگیر چینه‌
چیچو جمعه‌ صالح حجى
گلو سومو یلده‌
گلیه‌ شینو عودیشو
گنى تمو ساوا
گوهدار عبدالواحد محمد
گوهدار محمد على نبى
گوڤان ته‌ها رسول
یاسین تاهر حسن
یاسین حاجى یاسین
یاسین عبدالله عبدالرحمن میرزا على
یاسین على عزو داود
یاسین محمد سعید شیخو
یاسین محمد یاسین ابراهیم
یحیى مسته‌فا على زیاب
یزدین عوسمان عمر حاجى
یعقوب عمر حسین یعقوب
یوخنا وه‌رده‌ عودیشو
یوسف اسلام یوسف قاسم
یوسف امین على حسن
یوسف جادر نعمت موسى
یوسف حسن سلو كندال
یوسف حفظ الله یوسف مروان
یوسف صادق یوسف صادق
یوسف صلوه‌ جادو زومایا
یوسف كربو على رشكیا
یوسف كینا گلیانا
یوسف محمد یوسف محمد
یوسف مسته‌فا ابابكر مسته‌فا
یوسف مسته‌فا یوسف یعقوب
یوسف موسى غازى
یونا دمزیا اسحاق
یوناده‌م زیا اسحاق
یونان پولص اوراها
یونان یاقو دنخا هرمز
یونس تاهر محى محمد
یونس محمد یونس كه‌مه‌كى
یونس محمد یونس محمد

ئێک کومینت

بەرسڤ بدە

ێمیلە تە دێار نابێت دەما شرۆڤە دەکی . خالن نێشان* داگەرە. .... *

*

إلى الأعلى